പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്

പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് പ്രദർശനം

പരമാവധി പ്രതിദിന ഉൽപ്പാദന അളവ് 100,000 ൽ എത്തുന്നു.ഞങ്ങളുടെ വാർഷിക വിൽപ്പന അളവ് നിലവിൽ 80,000,000 കാനിസ്റ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു.

ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

ഏകദേശം 2

ഏകദേശം 2

ഏകദേശം 2

ഏകദേശം 2

ഏകദേശം 2

ഏകദേശം 2

ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്

ഏകദേശം 2

ഏകദേശം 2

ഏകദേശം 2

ഏകദേശം 2